วิสัยทัศน์

 • มุ่งส่งเสริม นักเรียนให้เป็นคนดี
 • มุ่งเน้นให้นักเรียน – นักศึกษา มีวิชาชีพทำมาหากิน
 • มุ่งให้นักศึกษา มีความรู้ คู่คุณธรรม และใฝ่รู้
 • มุ่งให้นักศึกษา รักชาติ กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

ภารกิจ

 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
 2. ให้บริการด้านวิชาการ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ชุมชน
 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน และประเทศชาติ
 4. สนับสนุนส่งเสริม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปทำงานในสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติ

วิตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามรถด้านวิชาการและวิชาชีพ
 2. เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์แก่ชาติ
 3. เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบแล้วมีงานทำ
 4. เพื่อให้นักศึกษามีความเชื่อมั่น รุ้จักแสวงหาโอกาส รู้จักการสร้างรายได้ และพัฒนาตนเองจนเป็นเจ้าของธุรกิจ