ปรัชญา

ความรู้คู่พัฒนา นำพาชาติ

คำขวัญ

ซื่อสัตย์ กตัญญูรู้จักคิด