ผู้อำนวยการ

นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คนที่1

พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คนที่ 1

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คนที่2

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คนที่2

อดีตประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ปีการศึกษา 2549-2562

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์

องคมนตรีในรัชกาลที่ 9