ผู้อำนวยการ

นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อดีตประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ปีการศึกษา 2549-2562

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์

องคมนตรีในรัชกาลที่ 9