วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ

THONBURI BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจก่อตั้งโดย ดร.ธนสิทธ์ เอื้อพิพัฒนากูล เป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง วิทยาลัยตามใบอนุญาตเลขที่ กอ.176/2549 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจได้วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกในวันที่ 28 ธันวาคม 2548 เป็นอาคารเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ ได้ก่อตั้งอาคารเรียนหลังที่ 2 ขึ้น เป็นอาคารเรียนสำเร็จรูปขนาด 5 ชั้น ใช้ชื่อว่าอาคารจิรนที มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องประชุม รวมทั้งสิ้น 30 ห้องเรียน ต่อมาได้มีการสร้างอาคารประกอบขึ้นอีกจำนวน 1 หลัง ปีพุทธศักราช 2555  และได้ถือวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยตรงกับ “วันพระเจ้า ตากสินมหาราช ” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยของพวกเราชาว TTB

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ครึ่ง เลขที่ 21/19 หมู่ 4 ซอยเอกชัย 114 ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 เป็นวิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ ตั้งขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริม สนับสนุน และขยายโอกาสทางการศึกษาของให้แก่ประชาชนและผู้ด้วยโอกาส ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรให้สามารถนำความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพ การขาย บัญชี และคอมพิวเตอร์ไปประกอบอาชีพในธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดรับนักศึกษาครั้งแรก ปีพุทธศักราช 2549 โดยได้รับอนุญาติให้เปิดสอนประเภท พาณิชยกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ปัจจุบันเปิดสอน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการขาย และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 2

ปัจจุบันเปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ