หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เปิดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา ระยะเวลาการเรียน 3 ปี

  • การบัญชี
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เปิดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา ระยะเวลาการเรียน 2 ปี

  • การบัญชี
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรทวิภาคี

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดหลักสูตรคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน และประเมินผลการเรียนร่วมกันสำหรับรูปแบบการเรียนผู้เรียนต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาเพื่อเรียนวิชาสามัญวิชาชีพขั้นพื้นฐาน ส่วนภาคปฎิบัติเรียนในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานรัฐ