กราบอาราธนาพระคุณเจ้าสมเด็จพระวันรัต ถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลกับเจ้าภาพ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ